طب گیاهی سنتی ایران

پرسشهاپاسخها         مزاجسنج

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

Tele: 02177671031            info@hakimabbas.ir

بیماریهای زبان و دهان

ورم زبان

در افراد پر خون و دموی مزاج که با سرخی و آب ریزش از دهان و بدی طعم دهان همراه است اول باید خون گیری کنند و از چهار شربت خنک و از خوشانده هلیله و ایارج فیقرا بدن را پاکسازی نمایند و در آخر آب کاهو، کاسنی تاجریزی بارهنگ گلاب و سماق غرغره نمایند و از جوشانده عدس، پوست انار، ریشه شیرین بیان و جومقشر غرغره نمایند و در مراحل آخر و روزهای بهبودی از جوشانده گل بنفشه و بابونه استفاده نمایند آب انار نمی خوش و سکنجبین تجویز نمایند سوپ جو، کدو آب انار، سماق و غیره خورند آگر چرک زیاد وجود داشته باشد از جوشانده انجیر، تخم مرو و قدری روغن بنفشه مضمضه و دهان شویه کنند اگر ورم سخت و دشوار باشد از جوشانده شنبلیله، یا تخم کاهو و گل سرخ و پوست انار استفاده شود لعاب اسپرزه نیز مؤثر است.

ثقل زبان

یعنی در گفتار و کلام و قفه ایجاد شود در این صورت باید از جوشانده بنفشه، مغز تخم کدو روغن بادام یا لعاب گل خطمی یا شیره تخم خرفه به صورت دهان شویه و نگاهداشتن آن در دهان استفاده و غرغره کنند و سر را نیز با آب آنها بشویند و نیز بر زبان و گردن و بیخ گوش بمالند.

گل نیلوفر، آب گشنیز، تاجریزی، روغن بنفشه یکی یا همه آنها را در شیر حل کرده در دهان گیرند و خارج نمایند و دادن ایارج فقیر و داروهای مقوی اعصاب مؤثر است روزها فلفل و خردل، عاقرقرها، غوره نمک و کمی نشادر در زبان بمالند یا یکی از آنها را جوشانده غرغره کنند و مالیدن آویشن، خردل عاقرقرحا ریشه کبر و کندوش سائیده بر زبان مؤثر است اگر تکلم خیلی سخت باشد می توانید بعد از پر کردن فرم مزاج سنج و پاک کردن خلط غالب از ما نسخه داروی گیاهی دریافت کنید و نسخه برای بیماریهای دیگر مثل بیمارهای زیر

بثورات دهان و زبان

این دانه ها که به علل مختلفی به وجود می آید و در بیماریهای خونی، قارچی و در حساسیت ها و در بیماری ویروسی و غیره پیداه می شود گاهی باعث سوزش و ناراحتی بیمار می گردد بایستی با داروهای موضعی مخصوص معالجه شود.

زخمهای فرو رونده دهان (آکله) و آفت ها دپم فی گوس

سیلان یا آب ریزش دهان

برطرف کننده بوی بد دهان

و داروهائی که بوی نامطبوع دهان را زایل می کنند

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد