طب گیاهی سنتی ایران

پرسشهاپاسخها         مزاجسنج

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

Tele: 02177671031            info@hakimabbas.ir

برص یا لکه های سفید صورت یا بدن

 

برص یا لکه های سفید صورت یا بدن

برص

یکی از بیماریهای مزاحم و ناراحت کننده ایست که هنوزعلت اصلی آن معلوم نشده و دانشمندان نظرایات مختلفی درباره پیدایش آن قائلند، قهوه و ترس و هیجان و ناراحتیهای روحی در پیدایش بی تاءثیر نیست معلوم نیست به چه علت ملانین زیر پوست ( رنگ دانه پوست ) در جائی از بدن از بین رفته و سفید رنگ می شود در هر صورت برصهائی که در فشار بین دوانگوشت سرخ رنگ شده و خون در آن جمع می شود بیشتر علاج پذیرند تا آنهائی که در فشار همچنان سفید باقبی می مانند، این بیماری اگر در بدن و در نقاط پوشیده باشد بهتر است تا در صورت و جاهای برهنه بدن است.

درمان:

درمان این بیماری بخصوص برای بیماران که در جائی از بدن که رنگ دانه پوست از بین رفته و سفید رنگ شوده در فشار بین دوانگوشت همچنان سفید باقبی می مانند طولانی و مبتلایان بایستی با صبر و مقاومت و با حوصله کامل تحت درمان و دارو قرار گیرند تا پس از ماهها حتی سالها نتیجه به دست آورند.

 

نسخه:

بادیان 10 گرم

؟؟؟ 10 گرم ( ناشتا )

تخم کرفس 20 گرم

همه را نیم کوب کرده هر روز صبح 5 گرم جوشانده میل نمایند.

 

دادن ایارج فیقرا به مدت یک ماه توصیه می شود، دستور بالا را نیز باید یک ماه صبح ناشتا بکار برند. این دستورات را هر چند روز باید قطع کردو بجای آن اطرایفل کبیر روزی سه قاشق چایخوری مصرف نمود مربای هلیله نیز به تناوب میل و از لبنیات و بقولات سرد، ماهی و آب زیاد و غذاهای شب مانده و مولد بلعم و خسته شدن زیاد باید پرهیزکرد و بیشتر ازغذاهای گرم و خشک میل نمایند، پس از پاک سازی بدن داروهای موضعی و مالیدنی به کار برند، داروهائی که جاذب خون به محل بیماری هستند مؤثرند که بیشتر به صورت مالیدنی بکار می روند مثل، زفت، خردل، خربق سفید، خربق سیاه، مویزج، کندش، آهک، زرنیخ سرخ و زرد، اشق، بورق پیازعنصل شیطرنج، عاقرقرحا، سیاهدانه، گوگرد و پوست ریشه کبر، از این داروها چند یا یک عدد از آنها را نرم کوبیده روزی سه مرتبه با روغن کتان روی پوست بمالند پس از مالیدن محل را اگر در مقابل آفتاب یا ( آفتاب مصنوعی ) قرار دهند، تا خیلی سرخ شود بهتر است، بعدا محل بیماری را می توان با سرکه شستشو داد اگر محل برص کم و جای آن در صورت و جاهای حساس بدن نباشد میتوان بر روی آن داروئی قرار داد که زخم شود یا طاول کند تا پس از بهبودی زخم ایجاد شده، محل مرض نیز بهبودی یابد. این داروها عبارتند از زرایح ( حشره ایست از تیره بندپائیان در فارس به آن اله کلنگ گویند ). و سرکه با عسل و زبل حمام (( چلغورکبوتر))، تخم ترب، فرفیون، و تیزاب و غیرو: وقتی که این داروها باعث زخم شدن محل برص شدن دیگر آنها را نبایستی بکار برد و باید بجای آنها داروهای ترمیم کننده زخم مصرف نمایند.

 

داروهای زیر همه برای ماساژ برضد برص بکار مرود

 

غازیاقی برم سائیده یا رنساس یا شیطرج یا تخم شاهی و خون پرستو یا لاجورد با سرکه و پوست کدو یا کف دریا و خون کبوتر یا سیاهدانه و سرکه یا ریشه انجیر دشتی و سرکه یا صندل سرخ و زاج یا آب لیمو یا جداوار و سرکه یا کندوش و عسل یا نشادر و روغن گل یا نشادر و زرده تخم مرغ.

 

درمان از نظر محمد زکریای رازی

 

مازریون، بورق، ؟؟؟؟، فلفل، از هر کدام 5 گرم همه را نرم کوبیده در سرکه خل کرده بپزند، پس از پخته شدن ؟؟؟ و ؟؟؟و براده آهن، ؟؟؟خ، کف دریا، از هر کدام 5/2 گرم، ؟؟ 5 عدد اضافه کنند محلول را خوب بهم سرشته تا معجون گردد، اول بایستی موضع برص را با نطرون بشویند و سپس از ادویه فوق به صورت ضماد استفاده نمایند این فرمول باعث زخم شدن محل برص شده که لازمه این کار است برای بهبودی اینگونه زخمها چنانچه گفته شد از داروهای ترمیم کننده زخم استفاده می شود.

 

درمان از قول جوان کوردو

 

شاه تره، غاریاقی، گاوزبان، تخم ترشک، افسنطین، کشمش، جو، از هر کدام 25 گرم، بادرنجویه و غافث از هر کدام 15 گرم، ریشه خطمی و بادیان و ریشه شیرین بیان از هر کدام 20 گرم تخم خرفه، تخم کاهو، تخم کاسنی، گشنیز، وسنا، افتیمون، بسفایج، از هر کدام 5 گرم همه را جوشانده صاف نموده روزی 3 استکان از آن محلول میل نمایند یا روزی 10 گرم از همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند سپس از هر سه هلیله 15 گرم ؟؟؟ 5 گرم ریوند 5 گرم اذخر مکی و زنجبیل از هر یک 5 گرم داروهای اخیر را نرم کوبیده، روزی سه قاشق چای خوری کفلمه نمایند در مدتی که بیمار مشغول معالجه و درمان است بایستی روزانه روغن تخم شلغم را تهیه کرده به محل برص بمالند.

 

نسخه:

وج 5 گرم دارفلفل 5 گرم پوست هلیله زری 5 گرم ؟؟؟ 10 گرم زراوند ؟؟؟ گرم کندر 5 گرم حب ؟؟ ؟؟؟ گرم

همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری میل نمایند.

 

و اما فرمولی که از کتاب زبان خوراکیها نویسنده : دکتر عباد الدین جزایرى جلد اول را به شما معرفی می کنم که به تجربه نتیجه بخش بوده.

 

 

به پیشنهاد بنده قبل از مصرف داروهای بالا به پاک سازی مزاج غالب خود اقدام کنید تا نتیجه بهتر بگیرید


 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد